top of page
Ortodoxa kyrkan | teologiska artiklar

"Lärdom frälser ingen, men det gör

däremot lydnad och ödmjukhet."

 

(Schemamunken Archip, Glinsk Paterikon, 201)

Det finns alltid en frestelse att sätta ett likhetstecken mellan teologisk lärdom och frälsning. En professor i teologi vid ett universitet kan lika mycket gå miste om frälsningen som vilken lekman som helst. En människa kan ha kunskap utan att känna kyrkans lära eller dogmer och en människa kan känna alla dogmer och bejaka dem utan att ha kunskap. Den Ortodoxa kyrkan förstår dessutom inte begreppet teolog på samma sätt som man ofta kan erfara i västerlandet. För den ortodoxt kristne är en teolog en person som "känner" Gud, dvs. kan skåda och uppleva innehållet i sin teologi. Att känna Gud kan endast den som börjat rena sitt hjärta, dvs den som kommit en bra bit på vägen till gudomliggörelse, theosis. Helgonen, strikt sätt, är de enda som den Ortodoxa kyrkan räknar som verkliga teologer. Vår Herre säger själv i saligprisningarna: "Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud."

 

Här nedan finns en rad "teologiska" artiklar som kan vara av allmänt intresse. Vi måste dock alltid hålla i minnet vad som är viktigt för vår frälsning. Lärdom, ett västligt intresse för "teologi" och dispyter är i sanning inte det.

 

bottom of page