top of page

OM OSS

Ett kapell helgat till Theotokos avsomnande tillkom redan under 1997 i Uppsala. Den första liturgin firades samma år på Apodosis av Theotokos insomnande. Kapellet flyttade under augusti 2001 till nya lokaler och församlingen disponerar numera kapellet på Gamla kyrkogården (snett bakom Carolina Rediviva - universitets-biblioteket) för gudstjänster. Den första Gudomliga liturgin i det nya kapellet firades den 9/22 september 2001.

 

Uppsala grekisk-ortodoxa församling hör till den Grekisk-ortodoxa kyrkan som följer fädernas kalender och är i första hand en "missionsförsamling" där vi sätter bön och gudstjänst i fokus och tror på vår Herrens löfte "där två eller tre är församlade i mitt namn är jag mitt ibland dem".

 

Vi firar i huvudsak gudstjänster på svenska, engelska och grekiska. För Dig som aldrig bevistat gudstjänst i den Ortodoxa kyrkan rekommenderar vi att Du läser vår "FAQ" nedan. Efter en gudstjänst kan Du alltid dröja kvar och vi svarar gärna på Dina frågor!

Gåvor

Vår Synod i Sverige, tillskillnad från de flesta övriga i Sverige verkande Ortodoxa kyrkor, får inga som helst bidrag från vare sig stat eller kommun för vår verksamhet utan är helt beroende av gåvor, därför tar vi förutom medlemsavgiften tacksamt också in gåvor. Anledningen till att vi inte får statsbidrag är att vi är en av de minsta Ortodoxa kyrkorna i Sverige till antalet medlemmar, men inte till verksamhet. Detta innebär också att våra präster inte uppbär lön för sin verksamhet utan arbetar helt ideellt.

 

Gåvor till vår församling sätts enklast in på vårt Plusgiro 23 06 13-2.

 

 Vanligt schema:

onsdag  

18.00   Paraklesis

 

 

lördag   

18.00   Aftongudstjänst

Bli medlem

Alla Ortodoxt kristna kan bli medlemmar av en församling inom Stockholms Ortodoxa stift som hör till den Grekisk-ortodoxa kyrkan vilken följer fädernas kalender. Ansökan om medlemskap lämnas in till någon av prästerskapet. Ortodoxt kristen blir man genom dop. Medlemskap kostar 100kr per medlem eller familj och år (efter beslut av årsmöte 2002) och innebär förutom medlemskap och rösträtt vid årsmöte samt valbarhet till församlingens styrelse att man får vårt församlingsblad Ortodoxt kyrkoliv gratis. Medlemskapet bekräftas sedan genom att årligen betala in medlemsavgiften.

 

Medlemsavgiften och bekräftelse av medlemskap till vår församling sätts in på vårt Plusgiro 489 94 53-7. Ansökan om medlemskap hämtar Du här i PDF-format.

 

En jämförelse

Medlemsavgiften är medvetet satt mycket lågt för att det inte skall vara ett hinder för någon med låg inkomst att bli medlem. Medlemsavgifter i andra samfund i Sverige är i allmänhet ca 1% av den beskattningsbara inkomsten. Om man tjänar ca 15 000:- per månaden innebär det att de betalar ca 1 800:- om året i medlemsavgift, dvs. andra samfund har nästan 20 gånger större medlemsavgift än vad vi har. Förutom detta erhåller andra samfund statsbidrag för sin verksamhet. Vår Synod i Sverige, tillskillnad från de flesta övriga i Sverige verkande Ortodoxa kyrkor, får inga som helst bidrag från vare sig stat eller kommun för vår verksamhet utan är helt beroende av gåvor, därför tar vi förutom medlemsavgiften tacksamt också in gåvor. Anledningen till att vi inte får statsbidrag är att vi är en av de minsta Ortodoxa kyrkorna i Sverige till antalet medlemmar (man skall vara fler än 3000), men inte till verksamhet. Detta innebär också att våra präster inte uppbär lön för sin verksamhet utan arbetar helt ideellt.

bottom of page