top of page

Rapport från biskopsbesök och prästvigning

Tisdagen den 26 september anlände Metropolit Kyprianos med sällskap för en veckas pastoralt besök i Stockholms Ortodoxa stift. Mottagandet av biskopen gjordes i Heliga Konstantin och Helenas kyrka i Vårberg av Fader Anders Åkerström, subdiakon Alexander Hahr och några församlingsmedlemmar. Metropoliten förmedelade hälsningar från övriga biskopar i synoden och från de troende i Grekland. Han önskade att de kommande dagarna av hans besök skulle bli välsignade och uppbyggande för alla, såväl för honom själv. Han betonade att det var ett särskilt viktigt besök denna gång därför att subdiakon Alexander skulle bli vigd till diakon och präst. Fader Anders uttryckte sin tacksamhet för Metropolitens kärlek och omsorg att han uppoffrar sin tid och besöker den lilla flocken i Sverige. Efteråt besökte alla Biskop Johannes grav bakom kyrkan och firade en Trisagion för hans själs vila.

Samma kväll firades agrypnia, Gudomlig hierarkisk liturgi till det dyrbara Korsets upphöjelse av Metropolit Kyprianos, Fader Anders, Fader Stefanos Jaerpenberg, Munkdiakon Fader Theocharis och subdiakoner Christos och Alexander. Innan Liturgin firades även Lilla kompletoriet och Akatistoshymnen till det Heliga Korset och Orthros, varvat på svenska och grekiska. Under Liturgin efter konsekrationen av de Heliga Gåvorna vigde Metropolit Kyprianos församlingsmedlemmen Alexander Hahr till diakon.


Fader Alexander är gift och har tre barn och studerar på distans på Saint Photios Theological Seminary, Etna, Kalifornien i USA. Han är den första studenten från Seminariet som vigs till diakon och präst. För den skull hade rektorn för Seminariet, Biskop Auxentios av Etna och Portland, skickat två representanter från skolan för att delta i Fader Alexanders vigning: Moder Kypriane, av svenskt ursprung, nunna från St. Elizabeths kloster i Etna, USA och Moder Elizabeths högra hand samt lärare och samordnare på Seminariet samt Läsaren Timothy Schenone, Seminariets informations- och marknadsföringsspecialist. Både Moder Kypriane och Läsare Timothy deltog i alla Metropolit Kyprianos aktiviteter och gudstjänster under hela veckan.

Torsdagen den 28 september firades Gudomlig hierarkisk liturgi av Metropoliten, Fader Anders, Fader Theocharis och Diakon Fader Alexander med deltagande av några troende i Heliga Philothei Ortodoxa kloster. Efter Liturgin firades en Triasagion vid grundaren till klostret, Moder Philotheis grav och de närvarande bjöds på en måltid av nunnorna. Efter måltiden talade Metropoliten om vikten av att de troende undervisas i de Ortodoxa dogmerna. Han påpekade att Helige Gregorios Palamas, ärkebiskop av Thessalonike, höll långa predikningar fulla av hesychastisk och dogmatisk teologi. Metropoliten betonade också behovet av att Kyrkans herdar strävar mot fullkomning i Kristus, bortom akademiska utbildningar, genom bön, asketiskt liv och deltagande i Kyrkans Mysterier, liksom vikten av ödmjukhet, ”Det enda jag vet är att jag ingenting vet”.

Efter lunchen gick alla närvarande en promenad genom skogen till Villberga kyrkogård där Metropoliten firade Trisagia vid gravarna tillhörande församlingsmedlemmar och välgörare till klostret.


Samma eftermiddag genomfördes en intervju med Metropoliten av Timothy Schenone för Saint Photios Seminary enligt Biskop Auxentios önskan. Samtliga frågor handlade om temat ”Den Ortodoxt kristnes liv i en sekulariserad värld.” Intervjun kommer att förses med textning översatt till engelska och kommer att publiceras på Seminariets You-Tube-kanal. En länk till intervjun kommer senare att publiceras på Stockholms Ortodoxa stifts hemsida.


Lördagen den 30 september firades liturgi i Theotokos avsomnandes kapell på Gamla kyrkogården i Uppsala. Fader Anders och Presbytera Britt bjöd sedan alla på en måltid i deras hem då Fader Anders först talade om Helige Unni, ärkebiskop av Hamburg och Bremenσ liv, vars minne firades denna dag, 17 september enligt den gamla kalendern. Helgonet är avbildat på samlingsikonen av Synaxis av Nordens helgon som finns i vår kyrka i Vårberg och han kallas Nordens tredje apostel. Sedan talade Metropoliten om betydelsen av våra helgon och vilka kriterier vår Kyrka använder för att helgonförklara vissa av hennes medlemmar.


Samma kväll firades Vesper till Uppståndelsen och alla de nordiska helgonen samt den tredje uppenbarelsen av det Ηeliga Κorset i Heliga Konstantin och Helenas kyrka i Vårberg, Stockholm, följt av Kompletoriet och Nattvardsbönerna.


Söndagen efter det Heliga Korsets upphöjelse, 18 september enligt den gamla kalendern (1 oktober enligt den nya) firades midnattsgudstjänsten, Orthros och Gudomlig hierarkisk liturgi i Heliga Konstantin och Helenas församling i Vårberg, Stockholm, av Metropoliten och samtliga av det svenska prästerskapet då Diakon Fader Alexander vigdes till präst. Denna dag firades också Den tredje uppenbarelsen av det Heliga Korset i Aten (1925) och Synaxis av Alla Nordens helgon.


I sin predikan talade Metropoliten om att vår Kyrka tillägnar en relativt lång tid till firadet av det dyrbara Korsets upphöjelse- från lördagen innan Korsets upphöjelse till söndagen efter högtiden- med läsningar av särskilda avsnitt från Evangeliet. Liksom för onsdagar och fredagar och andra högtider är Kyrkans avsikt att påminna oss med sina fantastiska troparier om Korsets Mysterium, det eviga Mysteriet av Guds kärlek till människan, att Han offrade Sin Son för människan för att vi åter skulle kunna återförenas med den Heliga Treenigheten.


Korset är inte bara en symbol eller en amulett. Det är verktyget som värderar alla förgängliga och eviga verkligheter. På så sätt värdesätts historien och nutiden genom Korset, det vill säga med andra kriteria än de världsliga. Kristus kallar oss att korsfästas för att uppnå vår uppståndelse. Men världen vill inte ha något kors.


När vi följer Kristus anammar vi ett levnadssätt på korset: ”Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig; så följe han mig” (Mark. 8:34). När vår ”gamla människa” dör, vår egoism, då uppstår den ”nya människan” och smakar den verkliga friheten.


Utan kors förblir människan dominerad av egenkärleken, egoismen och sina lidelser och begär. Eftergifter för njutningar, för maktlystnad och girighet är andlig otrohet, som Herren själv sade: ”Ett ont och trolöst släkte...” Ja, otrogen är själen som inte är trogen Gud eftersom vi genom vårt dop har fått Kristus som vår brudgum. Låt oss ständigt korsfästa oss själva, inte av rädsla för helvetet, utan av kärlek till Honom. Ett liv som korsfäst innebär asketiskt liv som är nödvändiga för livet i Kristus: fastor, bön, vaka, tålamod i prövningar för att vi ska kunna leva Korsets Mysterium: ”Ty skåda, genom Korset har glädje kommit till världen all...”


Livet på Korset är ett omkullkastande av den världsliga mentaliteten. Därför, låt oss inte begränsa oss till att bara hänga korset på vårt hems väggar, runt vår hals och göra korstecknet över oss själva. Korset är inte bara en symbol, inte bara ett yttre kors utan ett levnadssätt som har mening. Det förseglar främst vårt sinne och hjärta och fyller dem med vår Herre Jesu Kristi Nåd. De kristna behöver inte vara rädda för olika symboler och yttre ting om de håller sig till och förnyar sig med korsets levnadssätt genom bikt, omvändelse och deltagande i den Heliga Nattvarden, sigillet som de fått i det heliga dopet: ”Inseglet på den Helige Andes gåva”. Då blir människan omöjlig att angripa och säger tillsammans med Bruden i Höga Visan: ”Hav mig såsom en signetring vid ditt hjärta, såsom en signetring på din arm. Ty kärleken är stark såsom döden...” (Höga Visan 8:6)


Efteråt bjöds på en festlig agape-måltid då Metropolit Kyprianos välgångsönskade den nyvigde Fader Alexander och överlämnade som gåva en ikon av den Heliga Treenigheten från Georgien. Moder Kypriane läste upp hälsningar och gratulationer till Fader Alexander från Biskop Auxentios och Saint Photios Theological Seminary och överlämnade en ikon av den Helige Photios, skolans skyddshelgon. Även Fader Anders höll tal och gratulerade och uttryckte sin glädje över prästvigningen samt Presbytera Britt som vände sig till Presbytera Nina och överlämnade en present.

Samma söndag kväll genomfördes traditionsenligt en sk Synaxis, en samling då Metropoliten talade i en varm, familjär atmosfär. Först berättade han om vår synods uppkommande glorifiering av ett nytt helgon, Helige Ieronymos av Parnithos, som kommer att ske i maj 2024. Sedan studerades gemensamt några texter om hur vi kan leva ett levande och sant andligt kristet liv i världen och hur vi kan få hjälp av vår skyddsängel i det.


Vår relation med vår skyddsängel, som varje kristen får vid sitt dop, hjälper oss i vår kamp att uppnå helgelsen, det vill säga vår förening med vår Herre Jesus Kristus, så att vi renade och helgade kan sprida den gudomliga nådens ljus och frid i vår omvärld.

Måndagen den 2 oktober genomfördes ett möte med församlingens prästerskap vilka informerade Metropoliten om församlingens pågående projekt och han i sin tur informerade prästerna om olika kyrkliga angelägenheter. Samma eftermiddag besökte Metropoliten Skogskyrkogården, som han brukar varje gång han kommer till Sverige, och firade Trisagia vid gravarna tillhörande Moder Parthenia och andra församlingsmedlemmar.


Tisdagen den 3 oktober åkte Metropoliten och hans sällskap tillbaka till Grekland efter att ha mottagit de troendes tacksamhet för hans pastorala besök och alla tackade Gud för ett fruktbart besök av vår käre Metropolit.


Nästa gång Metropolit Kyprianos besöker vårt stift i Sverige blir 29 februari till 5 mars 2024.


Kommentare


bottom of page